Uzņemšana

Juglas Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams mācīties spēlēt:
klavieres, akordeonu, kokli, ģitāru, flautu, klarneti, saksofonu, trompeti, trombonu, mežragu, tubu, eifoniju, sitamos instrumentus, vijoli, čellu, kontrabasu un arfu gan profesionālās, gan interešu izglītības programmās.
Skolā darbojas koklētāju ansamblis „Zeltskariņi”, simfoniskais orķestris un dažādu instrumentu ansambļi.
Bērniem vecumā no 6 – 8 gadiem piedāvājam apmeklēt sagatavošanas grupas nodarbības – Mūzikas mācība,  bet bērniem vecumā no 3 – 5 gadiem – Muzikālo dotību attīstības grupu.
 
Lai uzsāktu mācības Juglas Mūzikas skolā:

  • jāapmeklē konsultācijas;
  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija);
  • jāpiedalās iestājeksāmenos.

Juglas Mūzikas skolā uzņem bērnus ar atbilstošām muzikālajām dotībām sagatavošanas, pirmajā un vecākajās klasēs.
Uzņemot bērnus sagatavošanas klasē un pirmajā klasē iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu.
 
Iestājeksāmenu prasības:

  • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās skaņas;
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās melodijas;
  • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Uzņemot bērnus vecākajās klasēs (sākot no otrās klases), iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām instrumenta spēlē un solfedžo.

Konsultācijas:
Maija beigās Juglas Mūzikas skolā notiek konsultācijas. Tajās skolotāji pārbauda bērna muzikālās dotības un atbilstību izvēlētajam mūzikas instrumentam.

Iestājeksāmeni:
Iestājeksāmeni Juglas Mūzikas skolā notiek jūnija sākumā.
Ja iestājeksāmenu laikā nav uzņemts pietiekams skaits audzēkņu kādā no specialitātēm, tad skola var izsludināt papildus uzņemšanu augustā. Vecāki drīkst savus bērnus pieteikt iestājeksāmeniem vairākās specialitātēs.
Uzņemšanas komisijai ir tiesības izvēlētā instrumenta vietā rekomendēt cita instrumenta spēli.
Budžeta grupā audzēkņu skaits ir ļoti ierobežots, tādēļ priekšroka tiek dota audzēkņiem, kuri ieguvuši augstāku punktu skaitu.
Audzēkņiem, kuri sekmīgi nokārtojuši iestājeksāmenus, bet nav izturējuši konkursu, ir iespēja mācīties pilnas mācību maksas grupā ( mācības finansē vecāki ). Pie pilnas mācību maksas grupas pieder arī sagatavošanas klase.
 
Reģistrēšanās un papildus informācija pa tel.67531146, 67840354
 
Uzņemšana notiek saskaņā ar audzēkņu uzņemšanas noteikumiem