Uzņemšana

Juglas Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt
klavieru, akordeona, vijoles, čella, kontrabasa, arfas,  kokles, ģitāras, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, mežraga, tubas, eifonija un  sitamo instrumentu spēli gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmās.
Skolā darbojas koklētāju ansamblis „Zeltskariņi”, simfoniskais orķestris, pūtēju orķestris, koris un dažādu instrumentu ansambļi.
Bērniem vecumā no 6 – 8 gadiem piedāvājam apmeklēt nodarbības Sagatavošanas grupā,  bet bērniem vecumā no 3 – 5 gadiem – Muzikālo dotību attīstības grupu.
 
Lai uzsāktu mācības Juglas Mūzikas skolā:

  • jāapmeklē konsultācijas;
  • jāaizpilda Pieteikuma veidlapa iestājeksāmeniem;
  • jāpiedalās iestājeksāmenos.

Juglas Mūzikas skolā uzņem bērnus ar atbilstošām muzikālajām dotībām sagatavošanas, pirmajā un vecākajās klasēs.
Uzņemot bērnus sagatavošanas klasē un pirmajā klasē iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu.
 
Iestājeksāmenu prasības:

  • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem bez pavadījuma;
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās skaņas;
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās melodijas;
  • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Uzņemot bērnus vecākajās klasēs (sākot no otrās klases), iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām instrumenta spēlē un solfedžo.

Konsultācijas:
Pirms iestājeksāmeniem Juglas Mūzikas skolā notiek konsultācijas. Tajās skolotāji pārbauda bērna muzikālās dotības un atbilstību izvēlētajam mūzikas instrumentam.

Iestājeksāmeni:
Iestājeksāmeni Juglas Mūzikas skolā notiek maijā, jūnijā vai augustā.

Vecāki drīkst savus bērnus pieteikt iestājeksāmeniem vairākās specialitātēs.
Uzņemšanas komisijai ir tiesības izvēlētā instrumenta vietā rekomendēt cita instrumenta spēli.
Nepieciešamības gadījumā izglītojamos uz vakantajām vietām var uzņemt visa mācību gada garumā.

Reģistrēšanās un papildus informācija pa tel.67531146, 67840354
 

Uzņemšana notiek saskaņā ar audzēkņu uzņemšanas noteikumiem.