Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds

Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds tika izveidots 2012. gadā,  lai:

veicinātu kvalitatīvas izglītības iegūšanu un aktivitātēm bagātas nodarbības Juglas Mūzikas skolā - īpaši atbalstot vājredzīgos un neredzīgos skolēnus, kā arī ar jaunradi apveltītos, aktīvos un talantīgos audzēkņus;
atbalstītu un veicinātu visa veida skolēnu radošās aktivitātes, piedalīšanos vietējos un starptautiskos projektos, aktivizētu pasākumus skolēnu intelekta attīstībai un karjeras izvēlei;
sekmētu jaunu mācību programmu, kursu ieviešanu un finansēšanu;
apbalvotu labākos skolēnus par īpašiem panākumiem mācību darbā, kā arī konkursos un citās aktivitātēs;
apbalvotu un motivētu labākos pasniedzējus par audzēkņu panākumiem mācību darbā, konkursos un citās aktivitātēs, kā arī veicinātu izglītības darbinieku profesionālo izaugsmi;
atbalstītu ārpus stundu apmācību, semināru un citu pasākuma organizēšanu;
piesaistītu līdzekļus Juglas Mūzikas skolas materiālās bāzes uzlabošanai;
atbalstītu Juglas Mūzikas skolas kā vietējā mēroga kultūras centra veidošanos.

e-pasts: jms_fonds@inbox.lv

Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds ir sabiedriskā labuma fonds. Katram ziedotājam ziedojot ir iespēja iegūt nodokļu atlaides.

 

REKVIZĪTI ZIEDOJUMU PĀRSKAITĪŠANAI:

Nodibinājums „Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds”

Reģ. Nr. 40008199854

AS "Swedbank"

Konts: LV09HABA0551035855517

Kods: HABALV22