Festivāls "Debija 2023"

 

 

VII jauno pianistu festivāls

„DEBIJA 2023”

 

 

NOLIKUMS

 

FESTIVĀLU ORGANIZĒ:

Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds

NORISES LAIKS:

2023. gada 8. marts

NORISES VIETA:

Juglas mūzikas skola, Murjāņu iela 44, LV-1064, Rīga

 

FESTIVĀLA MĒRĶI UN UZDEVUMI:

·        atbalstīt ar jaunradi apveltītos, aktīvos un talantīgos audzēkņus;

·        sekmēt jauno pianistu – iesācēju profesionālo izaugsmi un personības harmonisku attīstību;

·        palīdzēt veidot pozitīvu gaisotni publiskas uzstāšanās laikā;

·        sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar kolēģiem.

 

FESTIVĀLA DALĪBNIEKI:

Latvijas mūzikas skolu profesionālās ievirzes programmas klavierspēles audzēkņi - ne vairāk kā 5 no katras skolas.

Festivāls notiek trīs grupās:

·        I grupa - sagatavošanas klases audzēkņi;

·        II grupa - 1. klases audzēkņi;

·        III grupa - 2. klases audzēkņi.

 

FESTIVĀLA REPERTUĀRS:

Divi dažāda rakstura skaņdarbi, viens no tiem Ilzes Arnes skaņdarbs.

Programmas hronometrāža:

·        I grupa – minimums 1 minūte - maksimums 3 minūtes;

·        II grupa - minimums 2 minūtes - maksimums 4 minūtes;

·        III grupa - minimums 3 minūtes - maksimums 5 minūtes.

Programma jāatskaņo no galvas.

Festivāla dalībnieki uzstājas koncerta apģērbā un koncerta apavos.

 

APBALVOŠANA

·        Visi Festivāla dalībnieki un pedagogi saņem pateicības rakstus un suvenīrus.

·        Spilgtākajiem dalībniekiem tiek piešķirtas vairākas speciālbalvas, tajā skaitā Ilzes Arnes balva.

 

PIETEIKŠANĀS

Pieteikumus sūtīt uz e pastu: jms@riga.lv līdz 2023. gada 27. februārim.

Pieteikumam jābūt  uz dalībnieka mācību iestādes veidlapas.

Audzēkņa pieteikums festivālam:

Nr.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds, tālr. nr.

Programma

Kopējā hronometrāža

     

 

     

 

Direktors  ________________   Paraksts____________________

Datums _______________

 

 

Dalības maksa: katram festivāla dalībniekam – 25 €;

Dalības maksa Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonda norēķinu kontā jāiemaksā ar pārskaitījumu līdz 2023. gada 3. martam.

Maksājuma uzdevumā par dalību festivālā obligāti jānorāda:

1.      Dalībnieka vārds, uzvārds;

2.      Mērķis – dalības maksa festivālam „Debija 2023”.

Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:

                                    Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds

Juridiskā adrese: Kaibalas iela 24, Rīga, LV-1035

Reģistrācijas Nr.40008199854

AS „Swedbank”, HABALV22

Konts: LV09HABA0551035855517

Ja festivāla organizatori līdz 05.03.2023. nesaņem atteikumu dalībai festivālā, dalības maksa netiek atmaksāta.

 

FESTIVĀLA NORISE

Festivāls ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.

Norises plāns un cita nepieciešamā informācija tiks paziņota katram dalībniekam un no 2023.
gada 3. marta būs pieejama Juglas Mūzikas skolas mājas lapā http://www.juglasmuzikasskola.lv/.

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu gadījumā, festivāls var tikt atcelts vai pārcelts.

Festivāla dalībnieka pedagogs ir atbildīgs par audzēkņa vecāka vai likumiskā pārstāvja piekrišanas saņemšanu, ka dalībnieks festivāla laikā var tikt fotografēts un viņa personas dati var tikt apstrādāti.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ:

+371 67840354 Inga Bāliņa, direktores vietniece mācību darbā;

+371 29489488 Liene Paukšēna, projektu vadītāja;

+371 25512218 Margarita Mižujeva, klavierspēles metodiskās komisijas vadītāja.