Vecākiem zināšanai!

2016.gada 1.janvārī stājas spēkā virkne grozījumu likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodokļu maksātājs var atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem ārstniecībai un izglītībai. Attaisnoto izdevumu summu nosaka Ministru kabinets, no 2016.gada tā ir 215 eiro. No šādas summas, iesniedzot deklarāciju, kā pārmaksāto nodokli var atgūt 23% (iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes apmērs), tas ir, 49,45 eiro.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka attaisnotie izdevumi saskaņā ar VID skaidrojumu būs piemērojami tikai tajos gadījumos, ja maksājumu apliecinošā dokumentā (konta izrakstā, maksājuma uzdevumā, čekā) ir norādīta šāda informācija:

1. izglītības iestādes nosaukums;

2. fiziskās personas, kas veic maksājumu, vārds, uzvārds un personas kods;

3. bērna (līdz 18 gadu vecumam), par kur tiek veikts maksājums vārds, uzvārds, personas kods;

4. interešu izglītības pulciņa nosaukums.

Detalizētāka informācija par attaisnotajiem izdevumiem interešu izglītības jomā atrodama interneta vietnē: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/276170-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-izmainas-2016gada-attaisnotie-izdevumi-atvieglojumi-neapliekamais-minimums/